Súčasťou najväčších katolíckych sviatkov roka býva vo farnosti Zuberec aj veľkonočná akadémia mladých ľudí. V roku 2022 si mladí v tejto farnosti pripomanuli 100. výročie narodenia tunajšieho kňaza-básnika Cyrila Harmatu Milotínskeho. V roku 2023, na 4. veľkonočnú nedeľu, si mladí pripravili tri pekné referáty venované pamiatke nedávno zosnulého pápeža Benedikta XVI. Referáty v striedaní s rytmickými piesňami sa zaoberali učením tohto nezabudnuteľného pápeža o tajomstve Veľkej noci podľa trilógie Benedikta XVI. o Ježišovi Nazaretskom. Mladí ľudia spracovali 3 pohľady na túto tému: O čo išlo/ide vo veľkonočnom tajomstve, Prázdny hrob a veľkonočná nedeľa, Podstata a význam zmŕtvychvstania.

Hojná účasť farníkov ukázala, že dedičstvo duchovného života a myslenia spomenutého pápeža sú tamojším veriacim blízke a že si štúdiom jeho diela možno prehĺbiť a oživiť vlastné prežívanie zvesti o našom vykúpení.

Mons. A. Tyrol, farár