Zuberská farnosť na podnet svojho farára Mons. A. Tyrola prežívala veľkonočné slávenia v znamení túžby po posilnení viery a v znamení snahy zodpovedať si také otázky, ako napr. Prečo som kresťanom? Prečo patrím do Cirkvi? Čo mi dáva viera v Boha? Odpovede si upresňujeme cez celý náš život. Je dobré občas sa pokúsiť tieto odpovede aj vysloviť.

Tomuto cieľu bolo venované stretnutie ochotných ľudí, ktorí sa so svojimi skúsenosťami aj podelili. V stredu večer, 11. apríla sa stretli birmovanci so svojimi animátorkami a ďalší farníci v pastoračných priestoroch fary v Zuberci. Stretnutie uviedol miestny farár A. Tyrol a načrtol základné danosti pre svedectvo: nie je to ani učenosť, ani zásluhy, ale ochota svedčiť. V prvých časoch to boli ženy bez autority a bez zásluh a až potom apoštoli a po nich ďalší…

O slovo sa prihlásilo šesť farníkov, ktorí hovorili o Božom dotyku ich života, rodiny, o svojich zápasoch za spásu príbuzných, o životnom štýle v minulosti a dnes a predniesli aj pekné postrehy pre našu prítomnosť. Do toho zazneli tóny mariánskych piesní od spevokolu Adoremus. Bolo to pekné a požehnané stretnutie, na ktorom sme sa vzájomne povzbudili a posilnili v poslaní vydávať svedectvo pred svetom.