Nový diecézny biskup na Spiši

8. septembra 2023

Na sviatok Narodenia Panny Márie, 8. septembra 2023, bolo v spišskej konkatedrále v Poprade zverejnené meno nového spišského diecézneho biskupa, ktorým sa stal Mons. František Trstenský. Nový episcopus-electus je rodákom z Tvrdošína, má 50 rokov a doteraz bol profesorom Nového zákona a biblickej gréčtiny na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule.

Meno nového biskupa budeme vo sv. omši v kánone spomínať až po prijatí biskupského svätenia a prevzatí úradu. Pápežská zástava na veži nášho kostola vyjadruje vďaku Svätému Otcovi, ktorý ho menoval a nového pána biskupa odporúčame do našich modlitieb.
Miništrantský deň v Zuberci

3. septembra 2023

V sobotu 26. augusta, na záver prázdnin, usporiadal zuberský p. farár mons. A. Tyrol s pomocou rodiny M. Borsíka a D. Kopeckého miništrantský deň. Pre malých služobníkov oltára boli prichystané rozličné hry, športové súťaže, chutné jedlo, opekačka, sladkosti a iné dobroty. M. Gejdošová prichystala vedomostnú súťaž Milionár z liturgických znalostí. „Vyslúžilým“ miništrantom sme odovzdali ďakovné listy a chlapci si zvolili svojho nového kapitána, ktorým sa spomedzi viacerých kandidátov stal Richard Petrášek. Potom sme si pozreli film o bl. Carlovi Acutis a sformulovali sme si dva nové dôrazy do budúceho roka, a to zložené ruky počas bohoslužieb a dôslednejšia dochádzka na bohoslužby podľa rozpísaných služieb.

P. farár vyzdvihol miništrantom veľký duchovný prínos miništrantov k spoločnému duchovnému dobru a prežívaniu slávených tajomstiev.
Sviatok hôr v Zuberci

14. júla 2023

V malebnom prostredí roháčskej prírody, na poľane Zverovka, sa každoročne od roku 1938 – s výnimkou štátneho zákazu v časoch totality – koná Sviatok hôr. Ide o podujatie, ktoré teraz organizuje kresťansko-demokratický klub našej obce v spolupráci s obecným a farským úradom. Cieľom podujatia je oslava Boha za dar krásnej prírody a prehĺbenie citlivosti ľudí na jej ochranu a zveľaďovanie pre budúcnosť.


V tomto roku sa slávnosť konala v nedeľu 9. júla a slávnostným celebrantom a kazateľom bol biskup, vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý v homílii vysvetlil, že pravý pokoj je dôsledkom srdca, ktorým vie človek rozlíšiť dobré od zlého a chápe spravodlivosť v zornom uhle Božej vôle. V závere svojho príhovoru obrátil pozornosť na prírodu, ktorá svojou krásou a účelnosťou je výrečným nástrojom poznania pravdy o Bohu, o človeku aj o stvorených veciach.

Slávnosť ozdobili členovia záchranného zboru v Roháčoch, speváčky a speváci chrámového spevokolu, mnoho ľudí prišlo v krojoch, prítomní boli aj starostovia viacerých obcí a poslanci Žilinského samosprávneho kraja a ďalší vzácni hostia. Na začiatku sa asi tisícke účastníkov prihovoril Ing. Vladimír Šiška, donedávna starosta obce Zuberec a Martina Jendrašáková, ktorá predniesla pôsobivú báseň Kríž v poli od C. Harmatu Milotínskeho. Vnučky známeho chatára Štefana Šrobu zaspievali pieseň Pod Roháčom žijem.
Z oslavy Sviatku hôr sme všetci odchádzali povznesení na duchu, spokojní a vďační organizátorom za vydarené podujatie.

Mons. Anton Tyrol, farár Zuberec
Farský tábor a zber šatstva v Zuberci

9. júla 2023

Farnosť Zuberec oslavuje štvrťstoročie svojho vzniku (1. júla 1998). V nedeľu 25. júna 2023 sa vo farskom kostole sv. Vendelína uskutočnili slávnostné bohoslužby pod vedením pátra doc. Szczepana Praśkiewicza, OCD z Ríma, ktorý vyzdvihol vynikajúcu postavu z dejín tejto farnosti, kňaza Edmunda Petra Bárdoša, jedného z najhlavnejších svedkov v procesoch blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a dvoch členov rodiny z Ružomberka, Františka a Tomáša Munka. Zdôraznil tiež dôležitosť prežívania spolupatričnosti medzi farníkmi, ale aj navonok pre vydávanie svedectva o Kristovi.

Pokračovaním vďakyvzdávania Bohu za 25 rokov farnosti Zuberec bola zbierka šatstva pre tých, ktorí trpia núdzu. Darované šatstvo, obuv a iné užitočné veci pre núdznych prebrali a pripravili na odvoz pracovníčky našej farskej charity, pani Agneša Hudecová a Agneša Leginusová. Pán Peter Šimičák zadarmo odviezol všetko do Kláštora pod Znievom, kde to prevzal riaditeľ tamojšieho centra Dobrý Pastier, pán dekan Vladimír Maslák.

Ďalšou vydarenou akciou vo farnosti Zuberec bol farský tábor detí, ktorý trval v čase od 3. do 7. júla. Zúčastnilo sa na ňom 67 detí a 18 animátorov, medzi nimi dve deti z Ukrajiny. Téma farského tábora „Poznaj svoj obec a svoju farnosť“ dobre korešponduje s oslavou 25. výročia ustanovenia farnosti Zuberec. Deti sa každý deň zúčastňovali na osobitných bohoslužbách vyhradených špeciálne pre nich, vykonali si prvopiatkovú sv. spoveď a poznávali krásy prírody, poznávali históriu obce a farnosti a pozorne sledovali program, ktorý im pripravili lesníci, ochranári, včelári a pochutili si na dobrých raňajkách vo fare a na obedoch v tunajších reštauráciách. O všetko sa postarali Mária Gejdošová, Zuzana Valeková, Eva Ištoková a ďalšie ženy-matky aj otcovia detí. Všetkých nech dobrý Pán Boh odmení.
Jubileum vzniku farnosti Zuberec

27. júna 2023

V nedeľu 25. júna sme si s celou farnosťou pripomenuli naplnených 25 rokov odo dňa, keď pán biskup Mons. František Tondra dňa 1. júla 1998 zriadil novú farnosť v Zuberci, pod Roháčmi. Hlavným celebrantom a kazateľom slávnostných bohoslužieb bol doc. P. Szczepan Praśkiewicz, karmelitán, ktorý je relátorom Dikastéria pre kauzy svätých vo Vatikáne. Pátra Szczepana sprevádzal jeho rehoľný spolubrat P. Stanisław Miernik, v súčasnosti farár na Starých Horách a predstavený tamojších karmelitánov, ktorí spravujú farnosť Staré Hory. Na slávnosti koncelebrovali aj ďalší kňazi.

Obaja hostia sa prihovorili prítomným a ocenili pritom zásluhy významných osobností pre súčasný duchovný život: predovšetkým Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, biskupa Michala Buzalku, bl. Titusa Zemana, Františka a Tomáša Munkovcov, bl. sestry Zdenky Schellingovej, dlhoročného farára v Habovke a Zuberci Edmunda Petra Bárdoša, Jozefa Kapalu, Jozefa Šimičáka a iných.

Zavítali tiež k farníkom, ktorí sa so svojimi rodinami stretli na farskom dni, popoludňajšom posedení pri guľáši na ihrisku, kde boli pripravené zaujímavé hry pre deti a mládež. Všetkých povzbudili k vzájomnej spolupatričnosti, k hrdosti na rodný kraj a k vlastným duchovným a kultúrnym koreňom. Veriacich potešila aj publikácia vydaná pre túto príležitosť.
Slávnosť Božieho Tela v Zuberci

11. júna 2023

Z oslavy Božieho Tela majú tradične veľkú radosť prvoprijímajúce deti, ktoré si aj v tomto roku statočne pripravili rozmanité lupienky kvetov, aby nimi vyzdobili chodník pre Pána Ježiša v Oltárnej sviatosti, ktorú ponesie kňaz počas procesie. Hoci nám počasie nedoprialo vydať sa na dlhšiu procesiu, predsa si deti a miništranti prišli na svoje a okolo kostola pripravili pekný „koberec“, aby celá farnosť na štyroch svetových stranách mohla dostať eucharistické požehnanie.
Púť a zasvätenie prvoprijímajúcich detí

30. mája 2023

Vo farnosti Zuberec sa ujal zvyk, že po slávnosti 1. sv. prijímania rodičia organizujú svojim deťom spoločný výlet s cieľom ešte viac prehĺbiť väzby, ktoré si deti vybudovali počas spoločnej prípravy na prijatie prvých sviatostí.
A tak sa deti a ich rodičia v sobotu 27. mája 2023 vydali na cestu do Klina a Zákamenného. V krásnom areáli deti obdivovali sochy Pána Ježiša, sv. Jána Pavla II., bl. Zdenky a biskupa Jána Vojtaššáka a obdivovali krásu okolitej prírody.
Vo farskom kostole v Zákamennom mal pre nich p. farár Mons. A. Tyrol sv. omšu, pri ktorej sa všetci zasvätili Panne Márii a prosili ju o príhovor v celom svojom živote. Pri hrobe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka si pripomenuli jeho život a hrdinské čnosti a modlili sa za jeho blahorečenie. V popoludňajších hodinách sa, plní zážitkov, s radosťou vrátili domov.
Ružencové bratstvo na Butkove

8. mája 2023

Členovia ružencového bratstva z farnosti Zuberec sa v pondelok 8. mája 2023 vybrali na spoločnú púť na vrch Butkov pri Ladciach. Využili tak voľný deň a dobré počasie, ktoré sľubovali médiá. Tak aj bolo. K tomu sa pridružila radostná atmosféra, ktorá vládla v celom spoločenstve, umocnená spoločnou modlitbou, spevmi a výbornou organizáciou. Postarali sa o to najmä pani M. Šišková a A. Jančová a manželia Gitka a Štefan Vrlákovci, ktorí poskytli pútnikom autobus.

S pútnikmi cestoval aj miestny farár Mons. A. Tyrol, ktorý sa poďakoval členkám a členom bratstva za ich modlitby a poprosil ich, aby svoje modlitby sv. ruženca popri svojich úmysloch obetovali aj za vzbudenie kňazských a rehoľných povolaní vo farnosti.

Všetci sme sa vrátili povzbudení na duchu a spokojní z užitočne prežitého dňa.

Mons. A. Tyrol, farár Zuberec
Veľkonočná akadémia mladých

6. mája 2023

Súčasťou najväčších katolíckych sviatkov roka býva vo farnosti Zuberec aj veľkonočná akadémia mladých ľudí. V roku 2022 si mladí v tejto farnosti pripomanuli 100. výročie narodenia tunajšieho kňaza-básnika Cyrila Harmatu Milotínskeho. V roku 2023, na 4. veľkonočnú nedeľu, si mladí pripravili tri pekné referáty venované pamiatke nedávno zosnulého pápeža Benedikta XVI. Referáty v striedaní s rytmickými piesňami sa zaoberali učením tohto nezabudnuteľného pápeža o tajomstve Veľkej noci podľa trilógie Benedikta XVI. o Ježišovi Nazaretskom. Mladí ľudia spracovali 3 pohľady na túto tému: O čo išlo/ide vo veľkonočnom tajomstve, Prázdny hrob a veľkonočná nedeľa, Podstata a význam zmŕtvychvstania.

Hojná účasť farníkov ukázala, že dedičstvo duchovného života a myslenia spomenutého pápeža sú tamojším veriacim blízke a že si štúdiom jeho diela možno prehĺbiť a oživiť vlastné prežívanie zvesti o našom vykúpení.

Mons. A. Tyrol, farár
Projekt Mladé srdce – prosba o vyplnenie dotazníka

15. apríla 2023

Milí farníci, naša farnosť sa zapojila do projektu Mladé srdce, ktorý realizuje eRko. Jeho cieľom je prebudiť mladých ľudí vo farnosti, pomôcť im rozvíjať ich talenty a povzbudiť ich k osobnému duchovnému rastu. Vďaka projektu sa aj v našej farnosti viac zaujímame o mladých.

O Váš pohľad na farnosť sme Vás prosili formou dotazníka aj v úvode projektu, dnes Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou záverečného hodnotenia. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie trvá 5 až 10 minút. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí aj takýmto spôsobom pomôžete k oživeniu farnosti.

Link: https://forms.gle/DrphVfpseweum2ZKA