1. Obaja snúbenci oznámia svoju vôľu uzatvoriť sviatosť manželstva na farskom úrade osobne šesť mesiacov pred dňom sobáša v čase sobášnych náuk. Ak jeden snúbenec (alebo obidvaja) nepristúpil(i) k prvému svätému prijímaniu, prihlásia sa šesť  mesiacov pred dňom sobáša.
  2. Ak snúbenci neprijali sviatosť krstu v našej farnosti (Zuberec),  prinesú si krstný list z farnosti, kde prijali sviatosť krstu. (Krstný list nesmie byť starší ako 6 mesiacov.)
  3. Pred uzavretím manželstva snúbenci majú absolvovať tri poučenia k prijatiu sviatosti manželstva. Poučenia budu bývať v našej farnosti každú sobotu (okrem soboty pred treťou nedeľou v kalendárnom mesiaci) o 8:00 na fare. Bližšie termíny poučení sa dohodnú pri zápise.
  4. Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo a ktorá svojím prirodzeným charakterom je zameraná k dobru manželov a na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil na dôstojnosť sviatosti medzi pokrstenými. Preto medzi pokrstenými nemôže existovať platná manželská zmluva bez toho, žeby súčasne nebola sviatosťou (can 1055).

Vysluhovanie  sviatosti manželstva v našej farnosti:

Sviatosť manželstva sa vysluhuje v našej farnosti v sobotu.

  • Možno ju vysluhovať aj v dopoludňajších hodinách.
  • Nesmie sa vysluhovať cez „VEĽKÝ TÝŽDEŇ“ pôstneho obdobia.

Kurz prípravy na manželstvo

https://www.domanzelstva.sk/