Zuberské deti na návod svojich pastoračných animátoriek Z. Valekovej a M. Gejdošovej urobili peknú pôstnu aktivitu: Posledný pôstny týždeň robili rozličné dobré skutky, ktorými chceli uľahčiť Pánu Ježišovi niesť ťažký kríž. Okrem iného sa zriekali sladkostí. Tie v utorok Svätého týždňa priniesli na sv. omšu do kostola ako obetný dar Pánu Ježišovi.

Na návrh pána farára Mons. A. Tyrola všetci súhlasili s tým, že tieto sladkosti venujú ukrajinským deťom, ktoré sú v našej obci ubytované v ubytovni poľnohospodárskeho družstva. Hneď po skončení sv. omše ich tam aj zaniesli a osobne odovzdali deťom, ktoré z nich mali veľkú radosť. Získali tak nových kamarátov a Pán Ježiš ich
pritom iste všetkých žehnal.