10. farský kvíz – Kvíz o Oltárnej sviatosti

21. mája 2022

10. Kvíz o Oltárnej sviatosti

Oltárna sviatosť, čiže Eucharistia, je vrcholom a prameňom celého duchovného života veriacich kresťanov katolíkov. Patrí sa preto, aby sme si teraz, keď deti prijímajú túto sviatosť po prvý raz v živote, zopakovali niektoré fakty a prehĺbili si svoj vzťah k tejto sviatosti.

1 / 10

Čo sú sviatosti?

2 / 10

Koľko máme sviatostí?

3 / 10

Čo je Oltárna sviatosť?

4 / 10

Kedy ustanovil Ježiš Kristus Oltárnu sviatosť?

5 / 10

Čo v preklade znamená slovo Eucharistia?

6 / 10

Cirkev vo svojich prikázaniach prikazuje veriacim aspoň minimálny počet prijatia Eucharistie. Je to:

7 / 10

Ako sa volá sväté prijímanie, ktoré sa dáva ťažko chorým ako tzv. „pokrm na cestu“?

8 / 10

Čo je to „eucharistický pôst“?

9 / 10

Môžeme ísť na sväté prijímanie, ak máme na duši ľahké hriechy a vieme o nich?

10 / 10

„Eucharistia – moja diaľnica do neba.“ Autorom tohto výroku je:

Váš výsledok je
Zapojte sa do Synody

16. mája 2022

Milí mladí priatelia, naši farníci!

Iste viete, že v našej farnosti prebiehajú diskusie o celocirkevnej synode. Už sme pri 7. téme a chceli by sme Vás pozvať, aby ste sa zapojili do týchto rozpráv aspoň formou odpovedí na otázky.
Siedma téma hovorí o ekumenizme. Ak sa zapojíte, budem rád. Odpovede na nasledovné otázky mi pošlite (do 20. mája) na adresu: zuberec@kapitula.sk.
Na stiahnutie –  Otázky k 7. téme.
Ďakuje Vám Váš farár Mons. A. Tyrol.
Boli sme v Ríme

12. mája 2022

Na výzvu slovenských biskupov absolvovať púť vďaky k Svätému Otcovi do Ríma sme pružne zareagovali v našej farnosti Zuberec a s radosťou sme sa rozhodli vycestovať do Večného mesta. Krátko predtým kardinál Jozef Tomko osobne pozval Mons. A. Tyrola a nás, jeho farníkov, aby sme ho nezabudli navštíviť, keď budeme v Ríme.

Tak sa aj stalo. V Assisi sme sa zastavili pri hroboch sv. Františka, sv. Kláry a bl. Carla Acutis a pokračovali sme do Ríma. V piatok 29. apríla 2022 pán kardinál Jozef Tomko prijal najskôr spišských seminaristov a potom aj nás, zuberských veriacich. Jeho Eminencii sme odovzdali spomienkové predmety, poďakovali sme mu za nedávnu návštevu Zuberca a zaspievali piesne Pod Roháčom žijem… a Hej, hory naše… Náš pán farár Mons. Anton Tyrol vyjadril spoločnú vďaku všetkých Slovákov voči pánu kardinálovi, ktorý ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov urobil mnoho dobra aj pre Slovensko. Požehnanie od pána kardinála a spoločná fotografia s ním zostanú dlhý čas vo vďačnej pamäti i v srdci.

 

 

 

Potom sme sa s veľkým napätím sústredili na sobotnú návštevu Svätého Otca v Audienčnej aule sv. Pavla VI. Stretnutie so Svätým Otcom a sv. omša v Bazilike sv. Petra boli veľmi srdečné a dojímavé. Veľmi sme vďační brazílskym sestrám Božej lásky v štvrti Casaletto, ktoré sa o nás výborne starali.

Naša púť bola naozaj požehnaná, tešili sme sa spolu ako v rodinnom kruhu. Takto sme si utužili spoločné puto a po siedmich dňoch sme sa šťastne vrátili domov.

 
9. farský Veľkonočný kvíz

8. mája 2022

9. Veľkonočný kvíz

Veľkonočná téma v rozmanitej škále období a sviatkov liturgického okruhu má svoju krásu a silu. Stojí za to trochu si túto tematiku prehĺbiť a oživiť. Preto našim priaznivcom ponúkame nasledovný kvíz. Nech vám poslúži pre poučenie aj zábavu.

1 / 10

Prečo sa sviatky, ktoré sme nedávno slávili, nazývajú veľkonočné sviatky?

2 / 10

Je známe, že slávnosť Veľkej noci má aj svoju oktávu. Čo to znamená?

3 / 10

Veľkonočné obdobie trvá až do ...

4 / 10

Počas veľkonočného obdobia sa namiesto každodennej modlitby Anjel Pána modlíme inú modlitbu. Je to:

5 / 10

Tretí príkaz z Pätoro cirkevných prikázaní znie: Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. Prečo je to tak?

6 / 10

Vo veľkonočnom čase sa pri bohoslužbách často opakuje slovo Aleluja. Viete, čo toto slovo znamená?

7 / 10

Ježiš Kristus na 40-ty deň po svojom zmŕtvychvstaní odišiel od svojich apoštolov. Ako nazývame túto udalosť?

8 / 10

Je udalosť spomenutá v predchádzajúcej otázke prikázaným sviatkom?

9 / 10

Aký je rozdiel vo výrazoch nanebovstúpenienanebovzatie?

10 / 10

Vo veľkonočnom období sa pri bohoslužbách používa paškál. Čo je to paškál?

Váš výsledok je
8. farský kvíz – Cyril Harmata-Milotínsky

16. apríla 2022

8. Cyril Harmata-Milotínsky

V tomto kvíze je možné overiť alebo osvojiť si základné údaje o zuberskom kňazovi-básnikovi Cyrilovi Harmatovi, ktorý písal pod pseudonymom Milotínsky. Jeho tvorba má vysokú duchovnú a poetickú kvalitu. Odborníci ho počítajú k surrealizujúcim dilongovcom. Veľkosť jeho osobnosti zvyšuje aj to, že komunistický režim ho prenasledoval a väznil pre jeho statočnosť a pastoračnú starostlivosť o veriacich.

1 / 10

Kňaz Cyril Harmata-Milotínsky, ktorého 100. výročie narodenia si pripomíname, pochádzal z jednoduchej roľníckej rodiny zo Zuberca. Kedy žil?

2 / 10

Učiteľ Fandák už od prvej triedy videl v Cyrilovi nadaného chlapca, ktorý aj na jeho odporúčanie išiel študovať na

3 / 10

Cyril Harmata pochádzal z piatich detí a chudobných pomerov. Preto si na svoje štúdium zarábal tým, že

4 / 10

Cyril Harmata svoje prvé básne tvoril uprostred krásnej prírody. Básne vyšli
v zbierke s názvom

5 / 10

Biskup Ján Vojtaššák s láskou prijal a pomáhal Cyrilovi pri jeho štúdiu
v kňazskom seminári a na kňaza ho vysvätil

6 / 10

Prvé Cyrilovo kaplánske miesto bolo

7 / 10

V roku 1950 sa kňaz C. Harmata dostal do vyšetrovacej väzby po prečítaní pastierskeho listu. Čo bolo zámerom vtedajšieho režimu voči kňazovi Cyrilovi?

8 / 10

Kňaz Cyril, poznačený väznením, odovzdal svoju dušu Bohu v 24. roku kňazstva vo veku

9 / 10

Z básní Cyrila Harmatu-Milotínskeho cítiť, ako sa jeho životom prelínalo utrpenie a bolesť. Zbierku jeho básní upravil Michal Chuda pod názvom

10 / 10

Nie všetko je len pohľad k horám, nie všetko je len slovko dom, duch často letí k diaľnym moriam, a predsa povie, doma som. Toto je verš jednej z týchto Cyrilových básni

Váš výsledok je
Súcitné deti zo Zuberca

13. apríla 2022

Zuberské deti na návod svojich pastoračných animátoriek Z. Valekovej a M. Gejdošovej urobili peknú pôstnu aktivitu: Posledný pôstny týždeň robili rozličné dobré skutky, ktorými chceli uľahčiť Pánu Ježišovi niesť ťažký kríž. Okrem iného sa zriekali sladkostí. Tie v utorok Svätého týždňa priniesli na sv. omšu do kostola ako obetný dar Pánu Ježišovi.

Na návrh pána farára Mons. A. Tyrola všetci súhlasili s tým, že tieto sladkosti venujú ukrajinským deťom, ktoré sú v našej obci ubytované v ubytovni poľnohospodárskeho družstva. Hneď po skončení sv. omše ich tam aj zaniesli a osobne odovzdali deťom, ktoré z nich mali veľkú radosť. Získali tak nových kamarátov a Pán Ježiš ich
pritom iste všetkých žehnal.
7. farský kvíz – Svätý týždeň

2. apríla 2022

7. Svätý týždeň

Tento kvíz je zameraný na najdôležitejšie udalosti dejín našej spásy. Jeho aktuálnosť v čase blízkom k Veľkej noci je teda veľká. Stojí za to spresniť si niektoré pojmy alebo prehĺbiť si teologické znalosti tohto dôležitého týždňa.

1 / 10

Týždeň, ktorý predchádza Veľkonočnej nedeli (pôvodne Veľký týždeň), voláme po novom:

2 / 10

Vstup do Svätého týždňa začíname nedeľou, ktorá sa nazýva:

3 / 10

Čo si pripomíname Palmovou nedeľou?

4 / 10

Čo je podstatou Štvrtku Svätého týždňa (Zelený štvrtok)?

5 / 10

Vo Štvrtok Svätého týždňa biskupi slúžia dopoludnia sv. omše s kňazmi svojich diecéz a pritom svätia:

6 / 10

Veľký piatok po novom nazývame:

7 / 10

Posledné slová Pána Ježiša na kríži boli:

8 / 10

Na Veľký piatok kľakáme pred odhaleným krížom tak, ako pred bohostánkom. Prečo?

9 / 10

Biela sobota sa teraz nazýva Svätá sobota, lebo je vzácnym dňom, keď:

10 / 10

Veľkonočnú vigíliu začíname:

Váš výsledok je
6. farský kvíz – Naše pôstne snahy

20. marca 2022

6. Naše pôstne snahy

Je veľmi užitočné, ak sa uprostred pôstneho obdobia trochu pristavíme pri téme našich pôstnych predsavzatí a pôstnych cvičení v konaní dobra. Človek pre svoje snahy potrebuje dobré motívy a povzbudenia. Pokúsme sa trochu si ich ozrejmiť v nasledovnom kvíze.

1 / 10

Prečo sa vlastne postíme?

2 / 10

Proti komu/čomu bojujeme v pôste?

3 / 10

Aký je náboženský súvis medzi pôstom a púšťou?

4 / 10

Ktorý druh pozitívneho predsavzatia na pôst je podľa vás najvhodnejší?

5 / 10

Ako možno najlepšie „investovať“ ušetrené peniaze, či ušetrený čas?

6 / 10

Je dobré stanoviť si na pôst nejaký konkrétny plán duchovného života?

7 / 10

Čo má byť náplňou pôstneho času?

8 / 10

Modlitba, pôst a almužna sú najlepšie formy pokánia. Viete prečo?

9 / 10

Možno si dať nejaké pôstne cvičenie aj vtedy, ak už prešli prvé pôstne týždne?

10 / 10

V púšti sa formoval veľký svätec z Ježišových čias. Kto to bol?

Váš výsledok je
Formácia „Mladé srdce“

13. marca 2022

V sobotu 12. marca 2022 sa členovia farského tímu projektu „Mladé srdce“ z našej farnosti zúčastnili na formačnom stretnutí členov farských tímov, ktorí pracujú v pilotnej fáze tohto projektu s cieľom oživiť farské spoločenstvo. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch kňazského seminára v Spišskej Kapitule.

Na programe boli otázky tvorby farských pastoračných plánov, pozývania ľudí
do rozličných služieb, tímová práca, motivácia a iné užitočné veci.

Dojímavé bolo aj predstavenie foriem pomoci utečencom z Ukrajiny v pohraničných farnostiach na východe Slovenska.

Za našu farnosť sa na stretnutí zúčastnili Mária Gejdošová, Zuzana Valeková a Mons. Anton Tyrol.