Ružencové bratstvo na Butkove

8. mája 2023

Členovia ružencového bratstva z farnosti Zuberec sa v pondelok 8. mája 2023 vybrali na spoločnú púť na vrch Butkov pri Ladciach. Využili tak voľný deň a dobré počasie, ktoré sľubovali médiá. Tak aj bolo. K tomu sa pridružila radostná atmosféra, ktorá vládla v celom spoločenstve, umocnená spoločnou modlitbou, spevmi a výbornou organizáciou. Postarali sa o to najmä pani M. Šišková a A. Jančová a manželia Gitka a Štefan Vrlákovci, ktorí poskytli pútnikom autobus.

S pútnikmi cestoval aj miestny farár Mons. A. Tyrol, ktorý sa poďakoval členkám a členom bratstva za ich modlitby a poprosil ich, aby svoje modlitby sv. ruženca popri svojich úmysloch obetovali aj za vzbudenie kňazských a rehoľných povolaní vo farnosti.

Všetci sme sa vrátili povzbudení na duchu a spokojní z užitočne prežitého dňa.

Mons. A. Tyrol, farár Zuberec
Veľkonočná akadémia mladých

6. mája 2023

Súčasťou najväčších katolíckych sviatkov roka býva vo farnosti Zuberec aj veľkonočná akadémia mladých ľudí. V roku 2022 si mladí v tejto farnosti pripomanuli 100. výročie narodenia tunajšieho kňaza-básnika Cyrila Harmatu Milotínskeho. V roku 2023, na 4. veľkonočnú nedeľu, si mladí pripravili tri pekné referáty venované pamiatke nedávno zosnulého pápeža Benedikta XVI. Referáty v striedaní s rytmickými piesňami sa zaoberali učením tohto nezabudnuteľného pápeža o tajomstve Veľkej noci podľa trilógie Benedikta XVI. o Ježišovi Nazaretskom. Mladí ľudia spracovali 3 pohľady na túto tému: O čo išlo/ide vo veľkonočnom tajomstve, Prázdny hrob a veľkonočná nedeľa, Podstata a význam zmŕtvychvstania.

Hojná účasť farníkov ukázala, že dedičstvo duchovného života a myslenia spomenutého pápeža sú tamojším veriacim blízke a že si štúdiom jeho diela možno prehĺbiť a oživiť vlastné prežívanie zvesti o našom vykúpení.

Mons. A. Tyrol, farár
Projekt Mladé srdce – prosba o vyplnenie dotazníka

15. apríla 2023

Milí farníci, naša farnosť sa zapojila do projektu Mladé srdce, ktorý realizuje eRko. Jeho cieľom je prebudiť mladých ľudí vo farnosti, pomôcť im rozvíjať ich talenty a povzbudiť ich k osobnému duchovnému rastu. Vďaka projektu sa aj v našej farnosti viac zaujímame o mladých.

O Váš pohľad na farnosť sme Vás prosili formou dotazníka aj v úvode projektu, dnes Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou záverečného hodnotenia. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie trvá 5 až 10 minút. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí aj takýmto spôsobom pomôžete k oživeniu farnosti.

Link: https://forms.gle/DrphVfpseweum2ZKA
Rozpis pobožností krížovej cesty na pôstne obdobie 2023

24. februára 2023

Piatky

24. februárDeti
3. marcaMiništranti
10. marcaUlice – Prte, Novozáhradná, Poľná, Rovná, Studená
17. marcaMladí
24. marcaŽeny matky
31. marcaMuži
7. aprílaVeľký piatok – pán farár 

Nedele

26. februárUlica – Andreja Bažíka, Pod Grápou, Milotínska
5. marcaUlica – Záhradná, Hrady
12. marcaRodičia prvoprijímajúcich detí
19. marcaUlice – Roháčska, Družstevná, Pod Kýčerou
26. marcaSestry sv.  Kríža, ul. Nižné Brehy, Školská, Nad Vrškami
(Deň počatého dieťaťa)
2. aprílaUlice – Radová, Hlavná, Borová
Jasličková pobožnosť a koledníci Dobrej noviny v Zuberci

10. januára 2023

Počas vianočných sviatkov sa v našich farnostiach okrem iných slávností konajú tradičné jasličkové pobožnosti. Vo farnosti Zuberec sme túto pobožnosť kvôli chorobám detí presunuli zo slávnosti Božieho narodenia na slávnosť Zjavenia Pána, bolo to v piatok 6. januára 2023 popoludní. Podujatie sa mimoriadne vydarilo: deti už boli zdravé, a preto ich prišlo mnoho. Okrem nich a ich rodičov prišli aj viaceré rodiny odinakiaľ, pretože trávili vianočné prázdniny v tunajších penziónoch a chatách.

Deti – mnohé z nich oblečené v krásnych krojoch – s chuťou spievali a predstavili vianočnú udalosť majstrovsky prepojenú s dnešným životným štýlom v mnohých našich rodinách. Jasličková pobožnosť bola teda nielen milá a nostalgická, ale zároveň inšpirujúca pre tých, ktorí prežívajú Vianoce len ako chvíle oddychu a samoty.

Teda, vďaka vám, milé naše deti a vďaka aj vám, mamy, ktoré ste to tak pekne nacvičili.


Hneď na druhý deň, v sobotu 7. januára, sa deti rozbehli na kolednícku akciu Dobrá novina. Za jedno popoludnie vyzbierali vo farnosti vyše 2740.- eur, ktoré už putujú pre chudobné deti v africkej krajine s názvom Keňa.


Všetkým deťom aj štedrým darcom ďakuje Mons. Anton Tyrol, farár Zuberec.
Deväťdesiat rokov od posviacky Kostola sv. Vendelína v Zuberci

14. decembra 2022

V roku 2022 sme si vo farnosti Zuberec pripomenuli okrúhle jubileum, 90 rokov od posviacky miestneho kostola. Hoci bol kostol požehnaný už 28. augusta 1932, my sme si túto milú slávnosť pripomenuli v októbri, pričom sme toto jubileum spojili s liturgickou slávnosťou sv. Vendelína, ktorá sa každoročne slávi 20. októbra. Po slávnostných bohoslužbách vo štvrtok večer 20. októbra 2022 v priestoroch samotného kostola vystúpila Dr. Marianna Janoštinová a pútavou formou nám priblížila celú históriu okolností, ktoré podnietili stavbu kostola, ako aj celý priebeh prác a iné zaujímavosti. Svoj výklad doplnila aj historickými fotografiami, čím oživila a doplnila spomienky tých, ktorí stavbu kostola poznajú z kníh a z rozprávaní svojich rodičov. Kostol bol niekoľko desaťročí filiálnym kostolom farnosti Habovka, od 1. júla 1998 sa stal farským kostolom a slúži nám dodnes na radosť všetkým, ktorí doň vchádzajú.

Mons. A. Tyrol, farár
Ako sv. Ján Krstiteľ pripravoval cestu pre Pána Ježiša

14. decembra 2022

život Jána Krstiteľa:

  • jeho rodičia sa volali Zachariáš a Alžbeta
  • bývali blízko Jeruzalema (dnes sa to mesto volá Ain Karim)
  • Ján bol od Ježiša starší o pol roka
  • Ján Krstiteľ a Pán Ježiš boli príbuzní (Alžbeta bola tetou Panny Márie)
  • Ján Krstiteľ žil pri svojich rodičov a keď bol dospelý, šiel bývať na púšť
  • na púšti čítal Sväté písmo, veľa sa modlil a uvažoval nad textami Písma
  • Ján sa živil jednoduchým jedlom, ktoré poskytovala púšť (čo dovoľovali židovské zákony)
  • Ján nosil jednoduchý odev z ťavej srsti
Čitať viac
Svätá omša v skanzene

19. novembra 2022

Už sa stalo tradíciou, že každý rok 17. novembra sa v Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Múzeu oravskej dediny na Brestovej slávi sv. omša, pretože v ten deň slávi celá Cirkev jej liturgickú spomienku. Tento malý odpust sa začal takto sláviť najskôr z iniciatívy členov Tretieho rádu sv. Františka zo Zuberca a neskôr sa k tejto peknej iniciatíve pridalo vedenie skanzenu, predovšetkým v osobe pána riaditeľa Richarda Janoština. Pravidelne sem prichádzajú veriaci z Veličnej, pretože tunajší kostol sv. Alžbety patril kedysi farnosti Veličná, filiálka Zábrež. Tamojší farár z rokov 1998 – 2011 vsdp. Štefan Kojš si našu Brestovú tak obľúbil, že sem prichádza s veriacimi aj po svojom preložení z Veličnej na Hnilec.


Tak to bolo aj toho roku. Vo štvrtok 17. 11. pricestovali do Zuberca veriaci z Veličnej pod vedením vsdp. Mareka Biela a veriaci z Hnilca spolu s vsdp. Š. Kojšom. Pridali sa aj miestni Zuberčania spolu so svojím farárom Mons. A. Tyrolom, ktorý povedal homíliu a viedol slávnostné bohoslužby. V závere všetkým poďakoval riaditeľ MOD pán Richard Janoštin a pozval všetkých na pripravený guláš. Celé podujatie sa opäť vydarilo a vďaka patrí Pánu Bohu, aj všetkým, ktorí sa o to pričinili.
Púť do Spišskej Kapituly

15. novembra 2022

Spišskí biskupi v predchádzajúcich rokoch stanovili, že päť dní do roka si budeme pripomínať ako pamätné dni diecézy. Všetky sa vzťahujú na osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Je to dátum jeho narodenia, smrti, kňazskej a biskupskej vysviacky a deň prevzatia úradu diecézneho biskupa. V sobotu 12. novembra 2022 bola spomienka na 145. výročie jeho narodenia (pozn.: narodil sa 14. 11. 1877).


Z farnosti Zuberec sme sa na túto slávnosť vybrali autobusom, ktorý nám ochotne dala k dispozícii rodina Vrláková. A tak 50 pútnikov spolu s príbuznými Božieho sluhu za krásneho počasia a radostnej atmosféry absolvovalo cestu do centra diecézy. Zúčastnili sme sa na sv. omši v katedrále, navštívili sme krypty biskupov a kanonikov, kde sú uložené ostatky Božieho sluhu Jána Vojtaššáka, navštívili sme hroby biskupov Františka Tondru a Štefana Sečku na miestnom cintoríne a bolo nám dovolené navštíviť aj historické priestory biskupského paláca. V kňazskom seminári sme dostali dobrý obed a v závere návštevy sme sa stretli s bývalým nunciom na Slovensku, arcibiskupom G. G. Ottonellom, ktorý práve zavítal na Spišskú Kapitulu. Bol to pekný zážitok umocnený aj tým, že štyria naši zástupcovia niesli obetné dary, dielo šikovných rúk a dobrého srdca našich veriacich. Slávnosť pripravil postulátor procesu blahorečenia, ICDr. Peter Jurčaga. Ďakujeme.
Dobročiny zuberských detí

5. novembra 2022

Vďaka dobrému nápadu M. Gejdošovej a Z. Valekovej sa v piatok 28. októbra 2022 uskutočnila nevšedne pekná a vydarená akcia s názvom Dobročiny. Išlo o to, že v ten deň, keď deti mali zo školy voľno, sa tieto členky pastoračnej rady rozhodli pozvať deti a ich rodičov na brigádu: očistiť areál krížovej cesty na Kýčeri a očistiť aj hroby kňazov pochovaných v zuberskom cintoríne.

Pozvanie prinieslo prekvapujúci ohlas, keď sa v areáli krížovej cesty stretlo presne 40 detí a niekoľkých rodičov a v družnom spoločenstve urobili pekný poriadok na spomínaných miestach, ale predovšetkým upevnili si svoje priateľstvo a pocit spolupatričnosti. Samozrejme, na všetkých čakalo výdatné občerstvenie a spoločná fotografia. Miestny farár Mons. A. Tyrol bol na tieto ochotné deti hrdý… Veríme, že sa tešil aj Ježiš Kristus.