Podroháčske folklórne slávnosti

11. augusta 2022

V dňoch 5. – 7. augusta 2022 sa po pandemickej prestávke uskutočnil ďalší, už 46. ročník Podroháčskych folklórnych slávnosti. Do programu tohto najväčšieho festivalu ľudovej hudby, spevu a tancov na Orave bola vhodne zaradená aj slávnostná sv. omša, ktorú celebroval miestny farár v Zuberci Mons. Anton Tyrol. Vo svojom príhovore k stovkám prítomných vyzdvihol hlboké ľudské a kresťanské hodnoty v textoch ľudových piesní a ukázal spôsob hľadania zmyslu života: cez krásu k pravde. Na záver zaželal účastníkom, aby si na festivale všimli epifániu krásy, ktorej „sestrou“, spolu s jednotou a dobrom je pravda. Miestny spevokol ozdobil sv. omšu peknými spevmi a v závere bohoslužieb sa všetkým poďakoval Richard Janoštin, riaditeľ Múzea oravskej dediny.
Na slávnosti sa zúčastnila aj predsedníčka ŽSK pani Erika Jurinová s manželom, starosta Zuberca Vladimír Šiška, starosta Habovky Alojz Lajčin, starostovia obcí z Čiech a ďalší. Celý festival sa niesol v radostnej atmosfére vďačnosti našim predkom za krásu zachovanú v ľudovom umení.
Farské leto v Zuberci

30. júla 2022

Začiatkom leta 2022 sme vo farnosti Zuberec zorganizovali niekoľko vydarených udalostí. Niektoré z nich súviseli s celocirkevnými podujatiami a iné zas mali miestny charakter. Všetko sa začalo farskou púťou do Ríma koncom apríla a začiatkom mája. O tejto udalosti už bola zmienka na inom mieste.

Dobročinná zbierka šatstva a obuvi pre deti

Farská charita v Zuberci jestvuje od jesene 2021. Po niektorých úvodných akciách v minulom roku zorganizovali v druhej polovici mája 2022 jej členky prvú väčšiu dobročinnú akciu, zbierku detského ošatenia a obuvi a trvanlivých potravín. Na základe ústnej dohody medzi vedením Útulku sv. Jozefa v Levoči a naším farským úradom bola vyhlásená táto zbierka uvedených prostriedkov. Zbierka trvala dva týždne (16. – 27. mája 2022). Každý deň v čase od 16. do 18. hodiny do vyhradených priestorov fary prichádzali dobrovoľníčky a preberali, triedili a ukladali darované šatstvo a potraviny, aby ich hneď po skončení zbierky, v stredu 1. júna pán Rastislav Bažík odviezol do Levoče pre tamojších klientov útulku a pre deti okolitých rómskych osád, ktorým otcovia františkáni z Levoče pomáhajú v rámci svojich možností.
Vďaka patrí obidvom našim vedúcim farskej charity, Agneši Hudecovej a Agneši Leginusovej a viacerým dobrovoľníčkam za ich pomoc a darujúcim rodinám za ich veľkodušnosť.

Prvé sväté prijímanie detí

Koncom mája t. r. sa farnosť tešila zo slávnosti prvého svätého prijímania našich detí. V tomto roku pristúpilo po prvý raz v živote k Pánovmu oltáru 24 dievčat a chlapcov z tretieho ročníka základnej školy. V rámci príprav sme sa s deťmi snažili vytvoriť si správnu predstavu Eucharistie a vidieť v nej viac, než len symbol, či pamiatku alebo spomienku. Deti prežívali svoju prvú sv. spoveď a prijatie Oltárnej sviatosti v dňoch 28. a 29. mája 2022 ako ozajstné stretnutie so živým Ježišom Kristom a veríme, že si túto skúsenosť uchovajú po celý život.

Asi tri týždne po slávnosti sme s deťmi navštívili Spišskú Kapitulu a centrum Božieho milosrdenstva v Smižanoch, kde sme mali svätú omšu a potom sme si pozreli atrakcie v Spišskej Novej Vsi.

Synodálne rozpravy

Na výzvu otca biskupa a diecézneho koordinačného tímu v Spišskej Kapitule zapojiť sa do celocirkevných rozpráv k synode O synodalite v Cirkvi sme vo farnosti zareagovali tým, že sme sa ako farnosť zaregistrovali do synodálnych prác a postupne sme asi s tromi desiatkami účastníkov postupne preberali jednotlivé synodálne témy. Boli to milé stretnutia, v ktorých sme uvažovali o našej miere a hĺbke vzájomného dialógu vo vonkajšom i vnútornom fóre našej spoločnej cesty duchovného života. Na rozpravách odzneli pekné postrehy, vďaka ktorým sme si živšie uvedomili svoju spolupatričnosť v našich snaženiach. Do úvahy sme brali aj celú Cirkev v jej radostiach aj ťažkostiach, čím sa nám jej radosti a nádeje stali bližšími.

Kurz lektorov v Zuberci

Pred letnými prázdninami sme stihli usporiadať vo farnosti Kurz lektorov pre záujemcov z okolitých farností. Kurz prebiehal vo farských priestoroch v Zuberci celú sobotu 4. júna 2022. Zúčastnilo sa na ňom okolo 30 lektorov od Trstenej až po Zuberec. Prednášali na ňom spolupracovníci Katolíckeho biblického diela z Ružomberka a hlavné témy boli zhodné s tými, ktoré si v posynodálnej exhortácii Verbum Domini z roku 2010 želal Svätý Otec Benedikt xvi.: liturgická, technická, biblická a duchovná formácia. Účastníci si tento kurz pochvaľovali a okrem poučenia a živej diskusie si odniesli skúsenosť, že ich služba pre farnosť má zmysel a duchovnú krásu.

Duchovná obnova rodín

Cirkevná synoda vo svojej prvej fáze na úrovni farností sa do istej miery prelínala s ďalšími impulzmi, ktoré do farnosti prichádzali, a to bolo X. svetové stretnutie rodín, ktoré sa koncom júna odohralo vo Vatikáne. Predchádzali mu stretnutia v diecézach po celom svete.
Farnosť Zuberec sa do tohto pekného podujatia zapojila formou duchovnej obnovy v dňoch 1. – 3. júla 2022. Celý program sme zostavili tak, aby vznikol priestor pre duchovnú obnovu dievčat a žien (piatok 1. júla) a mužov (sobota 2. júla). Na tieto dva večery sme si pozvali odborníkov, ktorí sa danej tematike venujú systematicky. Našimi hosťami boli: pani Beata Stasová z Liesku a vsdp. doc. Juraj Sedláček z pastoračného centra Trenčianskej univerzity. Obaja hostia prispeli do duchovnej obnovy cennými prednáškami a meditáciami.

Duchovná obnova pre ženy.

V nedeľu 3. júla 2022 sme ráno slávili svätú omšu s obnovou manželských sľubov a od poludnia sa na miestnom ihrisku podával guláš a naši farskí animátori/animátorky pripravili pre deti bohatý zábavný program. Veľký obdiv a vďaka patrí všetkým, ktorí túto akciu pripravili: celé rodiny, podnikatelia, hasiči a záchranári, kuchárky a kuchári aj obetavé gazdinky, ktoré priniesli všelijaké domáce dobroty.

Jubilujúci kňazi-rodáci

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi dvaja naši rodáci Ondrej Borsík a Marek Urban slávili spolu svoje kňazské primície. Po štvrťstoročí svojej kňazskej služby prišli opäť do svojho rodiska, do Zuberca, aby sa spolu s celou farnosťou poďakovali Pánu Bohu za Božiu pomoc v ich službe pre Cirkev. Ondrej Borsík pôsobí ako farár a dekan v Poprade a Marek Urban je duchovným správcom kontemplatívneho kláštora rehoľných sestier klarisiek kapucínok v Kopernici pri Kremnici.
Spoločná koncelebrovaná svätá omša obidvoch jubilantov, ktorých vo farnosti privítal miestny farár Mons. A. Tyrol a ktorým sa poďakoval pán starosta V. Šiška, mnohým pripomenula ich kňazské začiatky aj primičnú slávnosť v roku 1997. Bola to zároveň aj príležitosť porozprávať sa s nimi a zaželať im hojnú Božiu pomoc.

Sviatok hôr

Podobne ako sa inde vo svete v rôznych turistických destináciách slávia rozličné bohoslužby, napr. na morských pobrežiach sviatok Panny Márie Stella maris, aj v našej farnosti sa pod Roháčmi rozvíja tradícia slávenia Sviatku hôr. Začiatok tejto peknej a stále príťažlivej tradície siaha až do roku 1938. Po roku 1950 bola táto ušľachtilá tradícia umlčaná, ale po roku 1989 znovu ožila a teší sa veľkému záujmu návštevníkov našich hôr.
V nedeľu 10. júla k nám zavítal rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, doc. Peter Majda v sprievode dvoch diakonov, ktorý spolu s ďalšími kňazmi na poľane Zverovka slávil sv. omšu pod otvoreným nebom.
Medzi prítomnými boli aj vzácni hostia: pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, poslanec NR SR Milan Kuriak, starostovia Habovky a Zuberca A. Lajčin a V. Šiška, predseda poľnohospodárskeho družstva v Zuberci M. Železník, horskí záchranári a ochrancovia prírody a mnohí ďalší.
Slávnostný kazateľ v svojom teologicky hlbokom príhovore nás uviedol do mystiky hôr a oslavy Boha Stvoriteľa a motivoval nás k oslave Boha celým životom.

Na všetkých uvedených akciách sa podieľali naši farníci, ktorí ukázali veľkú akcieschopnosť a obetavosť pre dobro celej farskej rodiny. Tým sa upevnilo puto spoločnej lásky k našej domovine, k spoločným tradíciám kultúry a duchovného dedičstva, ktoré je nám všetkým drahé a ktoré chceme aj naďalej rozvíjať a zveľaďovať.


Mons. Anton Tyrol
farár Zuberec
13. kvíz – Kvíz o rodine

2. júla 2022

13. Kvíz o rodine

Jeden z najväčších darov, ktoré Pán Boh ľuďom daroval, je rodina. Skúste sa otestovať, do akej miery poznáte základné charakteristiky rodiny ako prirodzeného dobra postaveného na láske a vzájomnom darovaní sa.

1 / 10

Ako voláme rodinu, v ktorej vyrastal Pán Ježiš?

2 / 10

Ktoré prikázanie z Desatora prikazuje ctiť svojich rodičov?

3 / 10

Prikázanie ctiť svojich rodičov vo Svätom písme v Knihe Exodus presne znie: „Cti svojho otca a svoju matku, aby...“

4 / 10

Kresťanská rodina je osobitným prejavom a uskutočnením cirkevného spoločenstva. Aj z toho dôvodu sa volá:

5 / 10

Čo je sviatostné manželstvo?

6 / 10

Dokedy je sviatostné manželstvo platné?

7 / 10

Kto ustanovil manželstvo a kto ho povýšil na sviatosť?

8 / 10

Je manželstvo sviatosťou aj pre nepokrsteného človeka?

9 / 10

Čo znamená, že manželstvo je sviatosťou živých?

10 / 10

Ktoré prostredie je pre formáciu človeka najideálnejšie, najkrajšie a najúčinnejšie?

Váš výsledok je
Duchovná obnova pre rodiny

30. júna 2022

V dňoch 1. – 2. – 3. júla 2022 z príležitosti 10. svetového stretnutia rodín organizujeme v našej farnosti duchovnú obnovu pre rodiny.

V piatok 1. júla chystáme program pre dievčatá a ženy. Program povedie p. Beata Stasová z Liesku. Začiatok je o 17.00 (príhovor, modlitby, meditácie, ticho, predsavzatia…).
Po sv. omši bude moderovaná adorácia, pobožnosť na 1. piatok a po skončení bude
zdieľanie v pastoračných priestoroch. K diskusii môžete priniesť aj niečo z domácej kuchyne:-)

V sobotu 2. júla pre mužov. Program povedie vsdp. Juraj Sedláček, univ.-kaplán Trenčianskej univerzity. Začneme svätou omšou a po nej bude asi hodinová prednáška s prezentáciou v kostole. O 17.15 sa začne pobožnosť fatimskej soboty.

V nedeľu 3. júla pre všetky rodiny farnosti: 8.00: sv. omša za rodiny farnosti s obnovou manželských sľubov a osobitnou modlitbou za rodiny.
Popoludní o 12.00 hod začneme podávať guláš na ihrisku. Všetci ste pozvaní. Špeciálny program bude pripravený aj pre deti na ihrisku. Ak prinesiete na ihrisko aj nejaké domáce produkty na ponúknutie, budeme radi.
12. kvíz – Kvíz o Panne Márii

19. júna 2022

12. Kvíz o Panne Márii

Mariánska úcta je integrálnou témou katolíckeho náboženstva. Panna Mária má v našej viere a našom kulte celkom osobitnú pozíciu, ktorú je veľmi dôležité poznať a podľa toho sa v mariánskej úcte aj riadiť. Nasledujúci kvíz preto môže byť veľmi dobrou pomôckou.

1 / 10

Meno Mária je hebrejského pôvodu a jeho voľný preklad znie „milovaná Bohom“. V hebrejskom origináli toto meno znie:

2 / 10

Prikázané mariánske sviatky sú:

3 / 10

Pozdrav „Zdravas´, milostiplná, Pán s tebou“ je pozdrav, ktorý:

4 / 10

Slová „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“...

5 / 10

Chválospev Panny Márie „Velebí moja duša Pána...“

6 / 10

Slová Panny Márie na svadbe v Káne „Urobte všetko, čo vám povie“ sa nachádzajú v Evanjeliu podľa:

7 / 10

Pán Ježiš na kríži povedal „Hľa, tvoja matka“ v Evanjeliu podľa:

8 / 10

Modlitba „O, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo“ pochádza:

9 / 10

Pri zjaveniach vo Fatime dala Panna Mária prísľub osobitných milostí pri pobožnosti Fatimských prvých sobôt – že bude pri dušiach v hodine ich smrti so všetkými milosťami potrebnými na ich spásu, ak túto pobožnosť vykonajú:

10 / 10

„Mariánske“ mesiace, v ktorých si osobitne uctievame Pannu Máriu, sú:

Váš výsledok jeFormačný kurz lektorov I.

12. júna 2022

V sobotu 4. júna 2022 ožili pastoračné priestory v podkroví farskej budovy v Zuberci, pretože sem prišlo 30 lektorov a lektoriek zo Zuberca, Trstenej, Tvrdošína, Nižnej n. Oravou, Or. B. Potoka a Habovky. Od rána (8.30 hod) až do večerných bohoslužieb (18.00) sa vzdelávali, diskutovali a cvičili sa v rozličných témach, ktoré sa týkajú ich vzácnej služby prednášania Božieho slova. Išlo o liturgickú, technickú, biblickú a spirituálnu formáciu, ktorú im sprostredkovali spolupracovníci Katolíckeho biblického diela v Ružomberku: Mgr. D. Jurášková, Dr. R. Bodziony, prof. F. Trstenský a prof. A. Tyrol. Organizačnú stránku zabezpečovala referentka KBD Mgr. M. Rejdugová.
Účastníci si mohli zakúpiť rozličné biblické pomôcky a bolo im ponúknuté členstvo v ustanovizni pre biblický apoštolát, ktorou je KBD. Vo formácii lektorov plánujeme pokračovať druhým lektorským kurzom o niekoľko mesiacov.
Farská charita sa činí

6. júna 2022

Uplynulé dva týždne (16. – 27. mája 2022) bolo v priestoroch našej farskej charity rušno. Každý deň sem na dve hodiny (16.00 – 18.00) prichádzali naše charitné dobrovoľníčky a preberali darované detské oblečenie a trvanlivé potraviny. To všetko bolo určené pre Útulok sv. Františka v Levoči a okolité rómske osady.

Veľká vďaka patrí našim farníkom zo Zuberca a Or. B. Potoka, ktorí veľkodušne darovali rómskym deťom oblečenie a potraviny, a to z čistej lásky k blížnemu. Ďakujeme aj vedúcim farskej charity p. A. Hudecovej a p. A. Leginusovej, ako aj p. Rasťovi Bažíkovi a jeho synovi Jakubovi. Obaja nám všetok materiál na vlastnom aute odviezli na miesto určenia.

Nech dobrý Pán Boh všetkým odplatí.
11. farský kvíz – Kvíz o Duchu Svätom

5. júna 2022

11. Kvíz o Duchu Svätom

Poznáte dobre tretiu božskú osobu? Ktosi kedysi o Duchu Svätom povedal: „Zabudnutý Boh.“ Veríme, že to vo vašom prípade nie je tak. Overte si svoje vedomosti o Duchu Svätom a potom si dajte odpoveď na uvedenú otázku.

1 / 10

Kto je Duch Svätý?

2 / 10

Kedy poslal Pán Ježiš svojej Cirkvi Ducha Svätého?

3 / 10

Kedy každoročne slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého?

4 / 10

V akej podobe sa zjavil Duch Svätý pri krste Pána Ježiša?

5 / 10

Za akých okolností sa zjavil Duch Svätý na desiaty deň po Nanebovstúpení Pána?

6 / 10

Ako učinkuje Duch Svätý v Cirkvi?

7 / 10

Ako učinkuje Duch Svätý v ľudských dušiach?

8 / 10

Koľko darov Ducha Svätého poznáme?

9 / 10

Ktoré sú dary Ducha Svätého?

10 / 10

Ako Pán Ježiš nazval Ducha Svätého?

Váš výsledok je
Formačný kurz pre lektorov zo Zuberca a okolia

26. mája 2022

Farský úrad v Zuberci týmto oznamuje, že v sobotu 4. júna 2022 usporiada vo farských priestoroch celodenný formačný kurz pre lektorov (lektorský kurz I.) zo Zuberca a okolitých farností.

Záujemci o tento kurz nech sa jednotlivo alebo v skupinách prihlásia na mail-adrese zuberec@kapitula.sk alebo na tel. čísle 0907-308 546. Prihlášky prijímame do utorka 31. mája 2022. Tešíme sa na Vás.

Ďalšie informácie sú na stránke: www.kbd.sk.

Rámcový program kurzu:

  • 8.00 – 8.30: registrácia účastníkov (vo fare)
  • Prednášky, diskusie, praktické cvičenia:
  • Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov ThDr. R. Bodziony
  • Odborná a technická stránka prednesu Božieho slova Mgr. D. Jurášková
  • Porozumenie biblických textov – inšpirácia prof. A. Tyrol
  • Duchovný život lektorov: základné predpoklady prof. F. Trstenský
  • 17.30 Odovzdanie certifikátov a ukončenie kurzu
  • 18.00 Svätá omša vo farskom kostole
  • Počas kurzu bude možné kúpiť si biblickú literatúru.

Účastnícky poplatok: žiaden; účastníci z iných farností si platia iba obed, ak si ho budú želať.

Mons. Anton Tyrol, farár