Začiatkom leta 2022 sme vo farnosti Zuberec zorganizovali niekoľko vydarených udalostí. Niektoré z nich súviseli s celocirkevnými podujatiami a iné zas mali miestny charakter. Všetko sa začalo farskou púťou do Ríma koncom apríla a začiatkom mája. O tejto udalosti už bola zmienka na inom mieste.

Dobročinná zbierka šatstva a obuvi pre deti

Farská charita v Zuberci jestvuje od jesene 2021. Po niektorých úvodných akciách v minulom roku zorganizovali v druhej polovici mája 2022 jej členky prvú väčšiu dobročinnú akciu, zbierku detského ošatenia a obuvi a trvanlivých potravín. Na základe ústnej dohody medzi vedením Útulku sv. Jozefa v Levoči a naším farským úradom bola vyhlásená táto zbierka uvedených prostriedkov. Zbierka trvala dva týždne (16. – 27. mája 2022). Každý deň v čase od 16. do 18. hodiny do vyhradených priestorov fary prichádzali dobrovoľníčky a preberali, triedili a ukladali darované šatstvo a potraviny, aby ich hneď po skončení zbierky, v stredu 1. júna pán Rastislav Bažík odviezol do Levoče pre tamojších klientov útulku a pre deti okolitých rómskych osád, ktorým otcovia františkáni z Levoče pomáhajú v rámci svojich možností.
Vďaka patrí obidvom našim vedúcim farskej charity, Agneši Hudecovej a Agneši Leginusovej a viacerým dobrovoľníčkam za ich pomoc a darujúcim rodinám za ich veľkodušnosť.

Prvé sväté prijímanie detí

Koncom mája t. r. sa farnosť tešila zo slávnosti prvého svätého prijímania našich detí. V tomto roku pristúpilo po prvý raz v živote k Pánovmu oltáru 24 dievčat a chlapcov z tretieho ročníka základnej školy. V rámci príprav sme sa s deťmi snažili vytvoriť si správnu predstavu Eucharistie a vidieť v nej viac, než len symbol, či pamiatku alebo spomienku. Deti prežívali svoju prvú sv. spoveď a prijatie Oltárnej sviatosti v dňoch 28. a 29. mája 2022 ako ozajstné stretnutie so živým Ježišom Kristom a veríme, že si túto skúsenosť uchovajú po celý život.

Asi tri týždne po slávnosti sme s deťmi navštívili Spišskú Kapitulu a centrum Božieho milosrdenstva v Smižanoch, kde sme mali svätú omšu a potom sme si pozreli atrakcie v Spišskej Novej Vsi.

Synodálne rozpravy

Na výzvu otca biskupa a diecézneho koordinačného tímu v Spišskej Kapitule zapojiť sa do celocirkevných rozpráv k synode O synodalite v Cirkvi sme vo farnosti zareagovali tým, že sme sa ako farnosť zaregistrovali do synodálnych prác a postupne sme asi s tromi desiatkami účastníkov postupne preberali jednotlivé synodálne témy. Boli to milé stretnutia, v ktorých sme uvažovali o našej miere a hĺbke vzájomného dialógu vo vonkajšom i vnútornom fóre našej spoločnej cesty duchovného života. Na rozpravách odzneli pekné postrehy, vďaka ktorým sme si živšie uvedomili svoju spolupatričnosť v našich snaženiach. Do úvahy sme brali aj celú Cirkev v jej radostiach aj ťažkostiach, čím sa nám jej radosti a nádeje stali bližšími.

Kurz lektorov v Zuberci

Pred letnými prázdninami sme stihli usporiadať vo farnosti Kurz lektorov pre záujemcov z okolitých farností. Kurz prebiehal vo farských priestoroch v Zuberci celú sobotu 4. júna 2022. Zúčastnilo sa na ňom okolo 30 lektorov od Trstenej až po Zuberec. Prednášali na ňom spolupracovníci Katolíckeho biblického diela z Ružomberka a hlavné témy boli zhodné s tými, ktoré si v posynodálnej exhortácii Verbum Domini z roku 2010 želal Svätý Otec Benedikt xvi.: liturgická, technická, biblická a duchovná formácia. Účastníci si tento kurz pochvaľovali a okrem poučenia a živej diskusie si odniesli skúsenosť, že ich služba pre farnosť má zmysel a duchovnú krásu.

Duchovná obnova rodín

Cirkevná synoda vo svojej prvej fáze na úrovni farností sa do istej miery prelínala s ďalšími impulzmi, ktoré do farnosti prichádzali, a to bolo X. svetové stretnutie rodín, ktoré sa koncom júna odohralo vo Vatikáne. Predchádzali mu stretnutia v diecézach po celom svete.
Farnosť Zuberec sa do tohto pekného podujatia zapojila formou duchovnej obnovy v dňoch 1. – 3. júla 2022. Celý program sme zostavili tak, aby vznikol priestor pre duchovnú obnovu dievčat a žien (piatok 1. júla) a mužov (sobota 2. júla). Na tieto dva večery sme si pozvali odborníkov, ktorí sa danej tematike venujú systematicky. Našimi hosťami boli: pani Beata Stasová z Liesku a vsdp. doc. Juraj Sedláček z pastoračného centra Trenčianskej univerzity. Obaja hostia prispeli do duchovnej obnovy cennými prednáškami a meditáciami.

Duchovná obnova pre ženy.

V nedeľu 3. júla 2022 sme ráno slávili svätú omšu s obnovou manželských sľubov a od poludnia sa na miestnom ihrisku podával guláš a naši farskí animátori/animátorky pripravili pre deti bohatý zábavný program. Veľký obdiv a vďaka patrí všetkým, ktorí túto akciu pripravili: celé rodiny, podnikatelia, hasiči a záchranári, kuchárky a kuchári aj obetavé gazdinky, ktoré priniesli všelijaké domáce dobroty.

Jubilujúci kňazi-rodáci

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi dvaja naši rodáci Ondrej Borsík a Marek Urban slávili spolu svoje kňazské primície. Po štvrťstoročí svojej kňazskej služby prišli opäť do svojho rodiska, do Zuberca, aby sa spolu s celou farnosťou poďakovali Pánu Bohu za Božiu pomoc v ich službe pre Cirkev. Ondrej Borsík pôsobí ako farár a dekan v Poprade a Marek Urban je duchovným správcom kontemplatívneho kláštora rehoľných sestier klarisiek kapucínok v Kopernici pri Kremnici.
Spoločná koncelebrovaná svätá omša obidvoch jubilantov, ktorých vo farnosti privítal miestny farár Mons. A. Tyrol a ktorým sa poďakoval pán starosta V. Šiška, mnohým pripomenula ich kňazské začiatky aj primičnú slávnosť v roku 1997. Bola to zároveň aj príležitosť porozprávať sa s nimi a zaželať im hojnú Božiu pomoc.

Sviatok hôr

Podobne ako sa inde vo svete v rôznych turistických destináciách slávia rozličné bohoslužby, napr. na morských pobrežiach sviatok Panny Márie Stella maris, aj v našej farnosti sa pod Roháčmi rozvíja tradícia slávenia Sviatku hôr. Začiatok tejto peknej a stále príťažlivej tradície siaha až do roku 1938. Po roku 1950 bola táto ušľachtilá tradícia umlčaná, ale po roku 1989 znovu ožila a teší sa veľkému záujmu návštevníkov našich hôr.
V nedeľu 10. júla k nám zavítal rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, doc. Peter Majda v sprievode dvoch diakonov, ktorý spolu s ďalšími kňazmi na poľane Zverovka slávil sv. omšu pod otvoreným nebom.
Medzi prítomnými boli aj vzácni hostia: pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, poslanec NR SR Milan Kuriak, starostovia Habovky a Zuberca A. Lajčin a V. Šiška, predseda poľnohospodárskeho družstva v Zuberci M. Železník, horskí záchranári a ochrancovia prírody a mnohí ďalší.
Slávnostný kazateľ v svojom teologicky hlbokom príhovore nás uviedol do mystiky hôr a oslavy Boha Stvoriteľa a motivoval nás k oslave Boha celým životom.

Na všetkých uvedených akciách sa podieľali naši farníci, ktorí ukázali veľkú akcieschopnosť a obetavosť pre dobro celej farskej rodiny. Tým sa upevnilo puto spoločnej lásky k našej domovine, k spoločným tradíciám kultúry a duchovného dedičstva, ktoré je nám všetkým drahé a ktoré chceme aj naďalej rozvíjať a zveľaďovať.


Mons. Anton Tyrol
farár Zuberec