1. Cirkevné služby a štruktúry

Overte si svoje vedomosti z cirkevných služieb a štruktúr.
Ak ste praktizujúci katolík, nebude vám to robiť problém, ak ste v menšom kontakte s náboženským životom, môžete sa niečo užitočné naučiť.

1 / 10

Katolícku cirkev založil:

2 / 10

Viditeľnou hlavou Katolíckej cirkvi je:

3 / 10

Nástupcami apoštolov v Katolíckej cirkvi sú:

4 / 10

Pod výrazom miestna cirkev treba rozumieť:

5 / 10

Rozhrešenie od hriechov vo sviatosti zmierenia môže udeliť:

6 / 10

Kantor v našej kostolnej terminológii znamená:

7 / 10

Slovo miništrant znamená službu:

8 / 10

Slovo lektor znamená službu:

9 / 10

Čo je to adorácia Oltárnej sviatosti?

10 / 10

Čo znamená v našej cirkevnej reči výraz filiálka?

Váš výsledok je


2. História farnosti Zuberec

Overte si svoje vedomosti z histórie farnosti Zuberec. Možno bude potrebné poobzerať sa po nejakých zdrojoch informácií, ale pri troche šikovnosti ich iste nájdete. Výsledok vás môže obohatiť.

1 / 10

V ktorom roku vznikla zuberská farnosť?

2 / 10

Kto je patrónom kostola a farnosti Zuberec?

3 / 10

Patrón farnosti Zuberec bol pôvodom:

4 / 10

Prvým správcom farnosti Zuberec sa stal:

5 / 10

Pri príležitosti storočnice od postavenia a posvätenia kríža bola v r. 2000 svätá omša na kopci Kýčera za účasti zuberských veriacich a vdp. Vladimíra Kleina. Na kríži je nápis, ktorý začína takto: Na znak vďačnosti a lásky k Ukrižovanému Kristu Pánu postavili... Označte správny koniec vety:

6 / 10

Na ktorý vrch vyniesli obetaví Zuberčania v roku 2000 ťažký kovový kríž, ktorý môžeme niekedy pozorovať aj voľným okom alebo ďalekohľadom z obce Zuberec?

7 / 10

V roku 2007 putovali pútnici zo Zuberca po relikvie sv. Vendelína, ktoré sa nachádzajú v kostole v Zuberci nad svätostánkom. Doniesli ich z mesta:

8 / 10

Ktorý kňaz sa podstatne zaslúžil o získanie týchto relikvií pre našu farnosť?

9 / 10

Nemecký kňaz Ludwig Stegl mnohé roky navštevoval obec Zuberec a Roháče. V zuberskom kostole často kázal pri svätých omšiach. V Zuberci mu bol udelený titul:

10 / 10

Na kopci Kýčera sa uskutočnila posviacka Krížovej cesty za účasti veriacich, pána farára M. Dopatera a iných kňazov. Označte správny dátum posviacky.

Váš výsledok je


3. História kostola Zuberec

Farský kostol v Zuberci má svoje dejiny, v ktorých možno objaviť mnoho zaujímavostí.
Niektoré informácie zistíte ľahko, iné vylučovacou metódou a po niektorých bude treba pátrať. V každom prípade sa môžete niečo užitočné naučiť.

1 / 10

Kedy sa začal stavať kostol v Zuberci a kto povolil stavbu kostola?

2 / 10

V ktorom roku bol kostol dokončený a požehnaný?

3 / 10

Uveďte meno kňaza-rodáka, ktorý sa zaslúžil o postavenie zuberského kostola?

4 / 10

Uveďte meno prvého a zároveň dlhoročného organistu, ktorý pôsobil a viedol spevokol v zuberskom kostole

5 / 10

Aký citát z biblie je namaľovaný  na pravej strane klenby kostola?

6 / 10

Nad vchodom nášho kostola je umiestnená kamenná socha s vytesaným textom „Jeho smrť priniesla nám život.“ Odkiaľ bola prenesená táto socha?

7 / 10

Sv. Vendelín, je v našom kostole vyobrazený spolu

8 / 10

V pravej časti nášho kostola je socha Panny Márie, ktorá vyobrazuje?

9 / 10

Vo svätyni sú pekné nástenné maľby, výjavy zo života sv. Vendelína a postavy svätcov. Kto ich namaľoval?

10 / 10

 Nad bohostánkom je vystavená relikvia. Je to:

Váš výsledok je


4. Kňazi-rodáci zo Zuberca

V nasledovnom kvíze siahneme trochu do histórie našej farnosti a pozrieme sa na niektorých kňazov, ktorí navštívili našu farnosť, či obec, alebo odtiaľ pochádzali.

1 / 10

Kňaz, rodák zo Zuberca, Andrej Bažík, bol okrem iného aj spisovateľom a buditeľom, používal pseudonym:

2 / 10

Ako sa volal kňaz, ktorý mal prímenie „Milotínsky“? Bol to:

3 / 10

Označte správnu trojicu kňazov, ktorí sú pochovaní vedľa seba na zuberskom cintoríne:

4 / 10

Kňaz, básnik „Milotínsky“, napísal niekoľko básní.
V jednej z nich s názvom „Pohľad k horám“ sú tieto slová:

5 / 10

Pred niekoľkými rokmi navštívil našu obec, skanzen a Roháče kardinál, ktorý patrí teraz k najdlhšie žijúcim kardinálom na svete. Je to:

6 / 10

Ktorí žijúci kňazi pochádzajúci z našej obce boli spolužiakmi z kňazského seminára na Spiši?

7 / 10

Náš nezabudnuteľný duchovný otec Peter Edmund Bárdoš, strávil ako mladý kňaz určitý čas v jednom tábore. Bol to:

8 / 10

Duchovný otec Bárdoš si z tohto pobytu okrem spomienok naň doniesol na pamiatku aj:

9 / 10

Jeden z najvzdelanejších slovenských kňazov svojej doby, mamku mal zo Zuberca. Bol publicistom, prekladateľom, pápežským prelátom. Napísal knihu Spod Roháčov po Vatikán. Bol to:

10 / 10

Ktorý z týchto kňazov bol za totality odsúdený na 4 roky, uväznený, jedným z údajných dôvodov bolo, že veriacim prečítal pastiersky list biskupa Jána Vojtaššáka:

Váš výsledok je


5. Pôst a pôstne obdobie

Overte si svoje vedomosti z otázok týkajúcich sa pôstu a jeho významu pre duchovný život kresťana. Možnože práve riešené otázky vám pripomenú, na čo sa treba v tomto období zamerať.

1 / 10

Pôstne obdobie začíname 40 dní pred veľkonočnými sviatkami, a to:

2 / 10

Čo si pripomíname 40-dňovým pôstom?

3 / 10

Čo si pod kresťanským pôstom máme predstaviť?

4 / 10

Prísny pôst máme?

5 / 10

Prísny pôst (raz za deň dosýta sa najesť a 2x si možno zajesť bezmäsitý pokrm) je povinný/á dodržiavať kresťan/kresťanka vo veku:

6 / 10

Zdržiavať sa mäsitého pokrmu na Popolcovú stredu je povinný/á kresťan/kresťanka:

7 / 10

Aká modlitba/pobožnosť je zaužívaná pre toto obdobie, pri ktorej rozjímame o utrpení Ježiša Krista?

8 / 10

Ktorým dňom sa končí pôstne obdobie?

9 / 10

Liturgická farba v Rímskokatolíckej cirkvi v pôstnom období je:

10 / 10

Dni prísneho pôstu sú:

Váš výsledok je


6. Naše pôstne snahy

Je veľmi užitočné, ak sa uprostred pôstneho obdobia trochu pristavíme pri téme našich pôstnych predsavzatí a pôstnych cvičení v konaní dobra. Človek pre svoje snahy potrebuje dobré motívy a povzbudenia. Pokúsme sa trochu si ich ozrejmiť v nasledovnom kvíze.

1 / 10

Prečo sa vlastne postíme?

2 / 10

Proti komu/čomu bojujeme v pôste?

3 / 10

Aký je náboženský súvis medzi pôstom a púšťou?

4 / 10

Ktorý druh pozitívneho predsavzatia na pôst je podľa vás najvhodnejší?

5 / 10

Ako možno najlepšie „investovať“ ušetrené peniaze, či ušetrený čas?

6 / 10

Je dobré stanoviť si na pôst nejaký konkrétny plán duchovného života?

7 / 10

Čo má byť náplňou pôstneho času?

8 / 10

Modlitba, pôst a almužna sú najlepšie formy pokánia. Viete prečo?

9 / 10

Možno si dať nejaké pôstne cvičenie aj vtedy, ak už prešli prvé pôstne týždne?

10 / 10

V púšti sa formoval veľký svätec z Ježišových čias. Kto to bol?

Váš výsledok je


7. Svätý týždeň

Tento kvíz je zameraný na najdôležitejšie udalosti dejín našej spásy. Jeho aktuálnosť v čase blízkom k Veľkej noci je teda veľká. Stojí za to spresniť si niektoré pojmy alebo prehĺbiť si teologické znalosti tohto dôležitého týždňa.

1 / 10

Týždeň, ktorý predchádza Veľkonočnej nedeli (pôvodne Veľký týždeň), voláme po novom:

2 / 10

Vstup do Svätého týždňa začíname nedeľou, ktorá sa nazýva:

3 / 10

Čo si pripomíname Palmovou nedeľou?

4 / 10

Čo je podstatou Štvrtku Svätého týždňa (Zelený štvrtok)?

5 / 10

Vo Štvrtok Svätého týždňa biskupi slúžia dopoludnia sv. omše s kňazmi svojich diecéz a pritom svätia:

6 / 10

Veľký piatok po novom nazývame:

7 / 10

Posledné slová Pána Ježiša na kríži boli:

8 / 10

Na Veľký piatok kľakáme pred odhaleným krížom tak, ako pred bohostánkom. Prečo?

9 / 10

Biela sobota sa teraz nazýva Svätá sobota, lebo je vzácnym dňom, keď:

10 / 10

Veľkonočnú vigíliu začíname:

Váš výsledok je


8. Cyril Harmata-Milotínsky

V tomto kvíze je možné overiť alebo osvojiť si základné údaje o zuberskom kňazovi-básnikovi Cyrilovi Harmatovi, ktorý písal pod pseudonymom Milotínsky. Jeho tvorba má vysokú duchovnú a poetickú kvalitu. Odborníci ho počítajú k surrealizujúcim dilongovcom. Veľkosť jeho osobnosti zvyšuje aj to, že komunistický režim ho prenasledoval a väznil pre jeho statočnosť a pastoračnú starostlivosť o veriacich.

1 / 10

Kňaz Cyril Harmata-Milotínsky, ktorého 100. výročie narodenia si pripomíname, pochádzal z jednoduchej roľníckej rodiny zo Zuberca. Kedy žil?

2 / 10

Učiteľ Fandák už od prvej triedy videl v Cyrilovi nadaného chlapca, ktorý aj na jeho odporúčanie išiel študovať na

3 / 10

Cyril Harmata pochádzal z piatich detí a chudobných pomerov. Preto si na svoje štúdium zarábal tým, že

4 / 10

Cyril Harmata svoje prvé básne tvoril uprostred krásnej prírody. Básne vyšli
v zbierke s názvom

5 / 10

Biskup Ján Vojtaššák s láskou prijal a pomáhal Cyrilovi pri jeho štúdiu
v kňazskom seminári a na kňaza ho vysvätil

6 / 10

Prvé Cyrilovo kaplánske miesto bolo

7 / 10

V roku 1950 sa kňaz C. Harmata dostal do vyšetrovacej väzby po prečítaní pastierskeho listu. Čo bolo zámerom vtedajšieho režimu voči kňazovi Cyrilovi?

8 / 10

Kňaz Cyril, poznačený väznením, odovzdal svoju dušu Bohu v 24. roku kňazstva vo veku

9 / 10

Z básní Cyrila Harmatu-Milotínskeho cítiť, ako sa jeho životom prelínalo utrpenie a bolesť. Zbierku jeho básní upravil Michal Chuda pod názvom

10 / 10

Nie všetko je len pohľad k horám, nie všetko je len slovko dom, duch často letí k diaľnym moriam, a predsa povie, doma som. Toto je verš jednej z týchto Cyrilových básni

Váš výsledok je


9. Veľkonočný kvíz

Veľkonočná téma v rozmanitej škále období a sviatkov liturgického okruhu má svoju krásu a silu. Stojí za to trochu si túto tematiku prehĺbiť a oživiť. Preto našim priaznivcom ponúkame nasledovný kvíz. Nech vám poslúži pre poučenie aj zábavu.

1 / 10

Prečo sa sviatky, ktoré sme nedávno slávili, nazývajú veľkonočné sviatky?

2 / 10

Je známe, že slávnosť Veľkej noci má aj svoju oktávu. Čo to znamená?

3 / 10

Veľkonočné obdobie trvá až do ...

4 / 10

Počas veľkonočného obdobia sa namiesto každodennej modlitby Anjel Pána modlíme inú modlitbu. Je to:

5 / 10

Tretí príkaz z Pätoro cirkevných prikázaní znie: Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. Prečo je to tak?

6 / 10

Vo veľkonočnom čase sa pri bohoslužbách často opakuje slovo Aleluja. Viete, čo toto slovo znamená?

7 / 10

Ježiš Kristus na 40-ty deň po svojom zmŕtvychvstaní odišiel od svojich apoštolov. Ako nazývame túto udalosť?

8 / 10

Je udalosť spomenutá v predchádzajúcej otázke prikázaným sviatkom?

9 / 10

Aký je rozdiel vo výrazoch nanebovstúpenienanebovzatie?

10 / 10

Vo veľkonočnom období sa pri bohoslužbách používa paškál. Čo je to paškál?

Váš výsledok je


10. Kvíz o Oltárnej sviatosti

Oltárna sviatosť, čiže Eucharistia, je vrcholom a prameňom celého duchovného života veriacich kresťanov katolíkov. Patrí sa preto, aby sme si teraz, keď deti prijímajú túto sviatosť po prvý raz v živote, zopakovali niektoré fakty a prehĺbili si svoj vzťah k tejto sviatosti.

1 / 10

Čo sú sviatosti?

2 / 10

Koľko máme sviatostí?

3 / 10

Čo je Oltárna sviatosť?

4 / 10

Kedy ustanovil Ježiš Kristus Oltárnu sviatosť?

5 / 10

Čo v preklade znamená slovo Eucharistia?

6 / 10

Cirkev vo svojich prikázaniach prikazuje veriacim aspoň minimálny počet prijatia Eucharistie. Je to:

7 / 10

Ako sa volá sväté prijímanie, ktoré sa dáva ťažko chorým ako tzv. „pokrm na cestu“?

8 / 10

Čo je to „eucharistický pôst“?

9 / 10

Môžeme ísť na sväté prijímanie, ak máme na duši ľahké hriechy a vieme o nich?

10 / 10

„Eucharistia – moja diaľnica do neba.“ Autorom tohto výroku je:

Váš výsledok je


11. Kvíz o Duchu Svätom

Poznáte dobre tretiu božskú osobu? Ktosi kedysi o Duchu Svätom povedal: „Zabudnutý Boh.“ Veríme, že to vo vašom prípade nie je tak. Overte si svoje vedomosti o Duchu Svätom a potom si dajte odpoveď na uvedenú otázku.

1 / 10

Kto je Duch Svätý?

2 / 10

Kedy poslal Pán Ježiš svojej Cirkvi Ducha Svätého?

3 / 10

Kedy každoročne slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého?

4 / 10

V akej podobe sa zjavil Duch Svätý pri krste Pána Ježiša?

5 / 10

Za akých okolností sa zjavil Duch Svätý na desiaty deň po Nanebovstúpení Pána?

6 / 10

Ako učinkuje Duch Svätý v Cirkvi?

7 / 10

Ako učinkuje Duch Svätý v ľudských dušiach?

8 / 10

Koľko darov Ducha Svätého poznáme?

9 / 10

Ktoré sú dary Ducha Svätého?

10 / 10

Ako Pán Ježiš nazval Ducha Svätého?

Váš výsledok je


12. Kvíz o Panne Márii

Mariánska úcta je integrálnou témou katolíckeho náboženstva. Panna Mária má v našej viere a našom kulte celkom osobitnú pozíciu, ktorú je veľmi dôležité poznať a podľa toho sa v mariánskej úcte aj riadiť. Nasledujúci kvíz preto môže byť veľmi dobrou pomôckou.

1 / 10

Meno Mária je hebrejského pôvodu a jeho voľný preklad znie „milovaná Bohom“. V hebrejskom origináli toto meno znie:

2 / 10

Prikázané mariánske sviatky sú:

3 / 10

Pozdrav „Zdravas´, milostiplná, Pán s tebou“ je pozdrav, ktorý:

4 / 10

Slová „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“...

5 / 10

Chválospev Panny Márie „Velebí moja duša Pána...“

6 / 10

Slová Panny Márie na svadbe v Káne „Urobte všetko, čo vám povie“ sa nachádzajú v Evanjeliu podľa:

7 / 10

Pán Ježiš na kríži povedal „Hľa, tvoja matka“ v Evanjeliu podľa:

8 / 10

Modlitba „O, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo“ pochádza:

9 / 10

Pri zjaveniach vo Fatime dala Panna Mária prísľub osobitných milostí pri pobožnosti Fatimských prvých sobôt – že bude pri dušiach v hodine ich smrti so všetkými milosťami potrebnými na ich spásu, ak túto pobožnosť vykonajú:

10 / 10

„Mariánske“ mesiace, v ktorých si osobitne uctievame Pannu Máriu, sú:

Váš výsledok je


13. Kvíz o rodine

Jeden z najväčších darov, ktoré Pán Boh ľuďom daroval, je rodina. Skúste sa otestovať, do akej miery poznáte základné charakteristiky rodiny ako prirodzeného dobra postaveného na láske a vzájomnom darovaní sa.

1 / 10

Ako voláme rodinu, v ktorej vyrastal Pán Ježiš?

2 / 10

Ktoré prikázanie z Desatora prikazuje ctiť svojich rodičov?

3 / 10

Prikázanie ctiť svojich rodičov vo Svätom písme v Knihe Exodus presne znie: „Cti svojho otca a svoju matku, aby...“

4 / 10

Kresťanská rodina je osobitným prejavom a uskutočnením cirkevného spoločenstva. Aj z toho dôvodu sa volá:

5 / 10

Čo je sviatostné manželstvo?

6 / 10

Dokedy je sviatostné manželstvo platné?

7 / 10

Kto ustanovil manželstvo a kto ho povýšil na sviatosť?

8 / 10

Je manželstvo sviatosťou aj pre nepokrsteného človeka?

9 / 10

Čo znamená, že manželstvo je sviatosťou živých?

10 / 10

Ktoré prostredie je pre formáciu človeka najideálnejšie, najkrajšie a najúčinnejšie?

Váš výsledok je